Jak zapisać dziecko?


Możesz zapisać się do nas drogą tradycyjną . Musisz tylko wypełnić kartę zgłoszeniową a potem przyjść do naszego przedszkola ( przy zapisach na rok szkolny 2017/2018 z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi zapraszamy do Niepublicznego Przedszkola językowego Mały Podróżnik, pod adresem ul. Krakowska 59, 43-340 Kozy).


Pobierz formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenie online


Proszę o przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola „Mały Podróżnik”, mojego dziecka:
Nazwisko i Imię
Data i miejsce urodzenia
Pesel
Adres zamieszkania dziecka
Adres zameldowania dziecka

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Matka:
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Pesel
Nr dowodu osobistego
Telefon do natychmiastowego kontaktu
e-mail

Miejsce pracy:
Oświadczam, iż pracuje w
telefon

Ojciec:
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Pesel
Nr dowodu osobistego
Telefon do natychmiastowego kontaktu
e-mail

Miejsce pracy:
Oświadczam, iż pracuje w
telefon

II. Dane dotyczące rodziny:

Rodzeństwo: (proszę wpisać imiona i rok urodzenia)

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu ( stan zdrowia , ewentualne potrzeby specjalne itp.)


Alergie pokarmowe ( proszę wymienić jakich produktów dziecko nie może spożywać):

Inne uwagi, propozycje, sugestie:


Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii katolickiej.

Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka
W momencie przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję się do:
  • przyprowadzania zdrowego dziecka do przedszkola;
  • uczęszczania na zebrania rodziców;
  • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną;
  • systematycznego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;
  • informowania przedszkola o wszelkich zmianach podanych w karcie zgłoszenia.

V. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z Niepublicznego Przedszkola "Mały Podróżnik"

Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Mały Podróżnik” dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.

V. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Podróżnik” naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka, przez Niepubliczne Przedszkole „Mały Podróżnik” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z uroczystości i imprez przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola oraz w innych materiałach promujących przedszkole.