O przedszkolu

"Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział,
ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko trochę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało."
- J.Korczak -

Naszym celem było stworzenie przedszkola, które będzie miejscem gdzie można przeżyć wiele wspaniałych przygód i poznawać świat a wspomnienia związane z okresem dziecięcym będą momentami do których w dorosłym życiu chętnie będzie się wracać. Dlatego zrodził się w naszych głowach pomysł przedszkola, którego jednym z głównych celów będzie podróż po świecie. Sale zajęć oraz pomieszczenia codziennego użytku dzieci są przypisane poszczególnym kontynentom. Dzięki takiemu rozplanowaniu dzieci będące w naszym przedszkolu mogą podróżować po świecie i poznawać ciekawe miejsca, ludzi, zabytki, będą spotykać się z różnorodnością kultur i tradycji. Dziecko odbiera świat wszystkimi swoimi zmysłami, dlatego działamy na wyobraźnię, słuch, wzrok i smak :)
Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju dziecka. Najważniejszym zadaniem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwości rozwojowych. W naszym przedszkolu pragniemy pobudzać a zarazem zaspokajać naturalną dziecięcą ciekawość świata. Szukamy najlepszych dróg wychowawczych i dydaktycznych aby zapewnić naszym przedszkolakom harmonijny i wszechstronny rozwój ich osobowości. Pragniemy ukształtować w dzieciach mądrego człowieka - obywatela świadomego otaczającego go świata,znającego swoje mocne i słabe strony, chcącego się rozwijać. Uczymy reguł życia w grupie z poszanowaniem odmienności. Rozwijamy uczucia takie jak miłość, szacunek, wdzięczność, wyrozumiałość.
Elementem naszej codziennej pracy jest podążanie za postępem, rozwojem i nowoczesnością. Staramy się nadążać za zmianami społecznymi i kulturowymi dlatego proponujemy Państwu szeroką ofertę zajęć dodatkowych wykraczających poza ramy podstawy programowej. Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu oscylują w kręgu różnych obszarów edukacji:
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i wynikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

go up